45th NHKKUG (1994) Kubou Ruriko [Hayaku shite yo!]

0
2,437